Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Jak działamy

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji, począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczenie unijnego projektu.
Etap I. Analiza potencjalnych źródeł finansowania:

 • analiza i weryfikacja planów i zamierzeń klienta pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji,
 • wskazanie optymalnego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów konkursów,
 • przeprowadzenie symulacji oceny szans uzyskania wsparcia.

Etap II. Planowanie projektu:

 • wybór najkorzystniejszego dla klienta źródła finansowania projektu z uwzględnieniem planowanych terminów naborów,
 • ocena rozwiązań alternatywnych,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu, mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów.

Etap III. Opracowanie dokumentów aplikacyjnych

 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
 • opracowanie dodatkowej dokumentacji: np. strategia rozwoju eksportu, biznes plan, studium wykonalności,
 • pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę itp.),
 • przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji,
 • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej,
 • dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień.

Etap IV. Monitoring inwestycyjny

 • pomoc przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektu,
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • doradztwo w trakcie realizacji projektu unijnego,
 • przygotowanie wniosku o płatność.

Etap V. Rozliczenie unijnego projektu

 • przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wnioski o płatność),
 • współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację,
 • kontrola poprawności ponoszonych wydatków zgodnie z odpowiednimi dokumentami regulaminowymi.