Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Dotacje unijne

Fundusze unijne w perspektywie budżetowej 2014-2020
Polska jest największym beneficjentem unijnego budżetu ze wszystkich 28 państw członkowskich. W latach 2014-2020 nasz kraj otrzyma z budżetu spójności ok. 82,5 mld € (dla porównania Niemcy ok. 27 mld  €), co daje kwotę o 10 mld € większą w porównaniu  do poprzedniej perspektywy finansowej, tj. lat 2007-2013.
W porównaniu do okresu 2007-2013 nastąpił wyraźny wzrost wydatków w obszarze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Głównymi źródłami pomocy finansowej w tym zakresie będą: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Przewiduje się, że łączna pula środków skierowanych bezpośrednio do firm  (inwestycje w badania i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności) osiągnie poziom ok. 16 mld €.
Nowością w bieżącym okresie programowania jest koncepcja inteligentnych specjalizacji na szczeblu krajowym i regionalnym, co wiąże się z potrzebą koncentracji wsparcia na obszarach kluczowych  z punktu widzenia możliwości rozwoju Polski czy danego województwa.
Krajowe Inteligentne Specjalizacje to wyselekcjonowane branże zgrupowane w 5 obszarach tematycznych:
I.     Zdrowe społeczeństwo
II.     Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
III.     Zrównoważona energetyka
IV.     Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
V.     Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 

Firma EU Consultant świadczy usługi pozyskiwania dotacji na realizację następujących przedsięwzięć:


1. Projekty inwestycyjne:
W nowej perspektywie finansowej projekty inwestycyjne dotyczą głównie wdrażania wyników zakupionych lub przeprowadzonych wcześniej przez przedsiębiorstwo wyników prac badawczo-rozwojowych, noszących znamiona innowacji produktowej lub procesowej.
Koszty kwalifikowalne w projektach inwestycyjnych obejmują m.in.:

 • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • zakup budynku, budowli lub ich części;
 • zakup środków trwałych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, środków trwałych i WNiP z tytułu umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 • najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli lub ich części, do dnia zakończenia realizacji inwestycji;
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych.

Intensywność wsparcia na inwestycje wyznacza tzw. mapa pomocy regionalnej, zgodnie z którą poziom dofinansowania uzależniony jest od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa:
Programy w ramach których można uzyskać wsparcie na projekty inwestycyjne to w szczególności:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w szczególności działanie 3.2.1: „Badania na rynek” oraz działanie 3.2.2: „Kredyt na Innowacje Technologiczne”,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”,
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych- dla każdego z województw.

W zależności od konkursu możliwe jest uzyskanie od 100 tys. zł do nawet 20 mln zł. dotacji na projekt.


2. Projekty badawczo-rozwojowe:
Jednym z priorytetów UE na lata 2014-2020 jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej.
Wspierane będą prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu) realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie.
Koszty kwalifikowalne w projektach badawczych obejmują m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do prac B+R;
 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań (koszty amortyzacji przez okres realizacji projektu lub koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury, niekiedy także koszty nabycia do określonej kwoty);
 • koszty usług badawczych zakupionych od jednostek naukowych;
 • tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów;
 • koszty usług doradczych;
 • ochrona własności przemysłowej;
 • koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych  i podobnych produktów;
 • utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie.

Intensywność wsparcia w ramach projektów badawczych zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz  charakteru prac badawczych i może ona wynosić nawet 80% kosztów projektu.
Programy w ramach których można uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe to w szczególności:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w szczególności działanie 1.1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”; działanie 1.1.2: „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnejoraz działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)- dla każdego z województw.

3. Projekty związane z internacjonalizacją przedsiębiorstwa
W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 położono istotny nacisk na umiędzynarodowienie polskiej gospodarki. Nasza firma pozyskuje dotacje na internacjonalizację przedsiębiorstw, tworzenie nowych modeli biznesowych, promocję gospodarczą i umiędzynarodowienie MŚP.
Wydatki jakie można dofinansować w ramach tego typu przedsięwzięć obejmują w szczególności:

 • opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej;
 • opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia;
 • udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne;
 • zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych 
  i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym;
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.);
 • dostosowanie produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Programy w ramach których można uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia związane z rozwojem działalności eksportowej to w szczególności:

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia, w szczególności działanie 1.2: „Internacjonalizacja MŚP”,
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)- w szczególności dla województw: małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.