Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Oferujemy następujące usługi w zakresie zagadnienia ekspansji zagranicznej:

  • Pozyskanie i rozliczenie dotacji na projekty związane z internacjonalizacją firmy,
  • Opracowanie strategii/planu działalności międzynarodowej,
  • Sporządzenie badań marketingowych rynków zagranicznych;
  • Wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych na rynkach zagranicznych;
  • Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
  • Przygotowanie baz danych na rynkach zagranicznych;

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 położono istotny nacisk na umiędzynarodowienie polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa, w zależności od lokalizacji mogą się ubiegać o dofinansowanie wsparcia działalności eksportowej w ramach następujących konkursów:

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Opis projektu

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:
-     opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia;
-     opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej;
- udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne;
- zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych  i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym;
-   uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.);
-         dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Wyszczególniono następujące typy projektów (mogą być łączone):
typ A: nowe modele biznesowe;
typ B: opracowanie strategii/planu działalności międzynarodowej;
typ C: udział w imprezach targowo-wystawienniczych;
typ D: specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności;
typ E: pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny;
typ F: dostosowania produkcji/usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego.

Planowany termin ogłoszenia konkursu

02.2016

Alokacja środków

9 964 238,64 zł

Uwagi

Preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji (zaliczono do nich nauki o życiu, energię zrównoważoną, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz chemię).
Brak możliwości pobrania zaliczki

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Opis projektu

Celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.
Etap I:
- opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji,
Etap II:
- wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
- wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Etap I: I kw. 2016
Etap II: IV kw. 2016

Alokacja środków

Etap I - ok. 4 264000 PLN
Etap II: ok. 12 793000 PLN

Uwagi

Możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 65% wartości dofinansowania

POLSKA WSCHODNIA- WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE, LUBELSKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PROGRAM OPERACYJNY: POLSKA WSCHODNIA

DZIAŁANIE 1.2: INTERNACJONALIZACJA MŚP

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis projektu

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.
Konkurs podzielony jest na II etapy:
I ETAP– usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:
- analizę możliwości eksportowych firmy,
- wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
- koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
- wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
- propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II ETAP– w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:
- doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
- doradztwo w zakresie przygotowania produktu lub usługi do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
- doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
- doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
- zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I etap: marzec 2016, wrzesień 2016,
II etap: grudzień 2016

Alokacja środków

15 mln zł w I etapie i 50 mln zł w II etapie

Uwagi

Maksymalna wartość dofinansowania:
etap I: 50 000 zł;
etap II: 500 000 zł.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE 2.4 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I PROMOCJA

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Opis projektu

Dofinansowanie będzie udzielone na realizację następujących typów projektów:
Typ 1: Wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.
Typ 2: Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Typ 3: Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Nie przewiduje się naboru w 2016

Alokacja środków

8,7 mln euro dla całego działania.

Uwagi

Maksymalna wartość przyznanej dotacji: 350 000 zł.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 1.4.1 KOMPLEKSOWE WSPARCIE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego.

Opis projektu

Realizacja co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:
1. Działania obowiązkowe
a) doradztwo i opracowanie w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych;
poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych;
b) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;
c) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
d) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
e) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

2. Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terytorium RP w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Nie przewiduje się naboru w 2016

Alokacja środków

Aktualnie nie określono

Uwagi

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 500 000 zł.  

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 1.4 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Opis projektu

Przewidziano 3 rodzaje (schematy) konkursu:

A - Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP:
a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
- stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
- dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
- otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
- działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;
b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych - przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

 B - Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:
- otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny);
- dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego;
- tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

C – Wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne.
Wsparciem objęte będą projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:
- wizyty studyjne i misje zagraniczne;
- udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
- udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
- organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Nabór dla projektów 1.4 schemat B - 28 listopada 2016 r. (ogłoszenie o konkursie: 28 października 2016 r.).
Nabór dla projektów 1.4 schemat C - 30 stycznia 2017 r. (ogłoszenie o konkursie: 30 grudnia 2016 r.).

Alokacja środków

W przypadku projektów 1.4 schemat B:
- ok. 22,7 mln zł dla przedsiębiorców z obszaru całego województwa,
- ok. 10 mln zł dla przedsiębiorców realizujących projekty na obszarze ZIT WROF.
W przypadku projektów 1.4 schemat C:
- ok. 5 mln zł dla przedsiębiorców z obszaru całego województwa,
- ok. 2 mln zł dla przedsiębiorców realizujących projekty na obszarze ZIT WROF.

OBSZAR CAŁEGO KRAJU

PROGRAM OPERACYJNY: INTELIGENTNY ROZWÓJ

PODDZIAŁANIE: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis projektu

Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:
- posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
- prowadzących działalność eksportową;
- prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Wydatki kwalifikowane:
a) wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% - pomoc publiczna);
b) pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50%) tj. koszty: delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych; transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach; opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach; wpisu do katalogu targowego; udziału w seminariach, kongresach i konferencjach; informacyjno-promocyjne projektu

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie pierwszego konkursu: 16 maja 2016 r.
Termin pierwszego naboru: 24 czerwca 2016 r. - 5 sierpnia 2016 r.
Ogłoszenie drugiego konkursu: październik 2016 r.
Termin drugiego naboru: listopad 2016 r. - grudzień 2016 r.

Alokacja środków

100 mln zł w pierwszym konkursie.
 200 mln zł w drugim konkursie.

Uwagi

Maksymalna wartość projektu: 1 000 000 zł.
Poziom dofinansowania:
- do 85% dla mikroprzedsiębiorstw;
- do 80% dla małych przedsiębiorstw;
- do 75% dla średnich przedsiębiorstw.